Een woord vooraf door Edo Bergsma en J.H. Slicher

Vorige tekst Volgende tekst Terug naar de foto's Zoeken in alle teksten

Een woord vooraf door Edo Bergsma en J.H. Slicher

Holland is een levende schoonheid, een eerste-rangs-merkwaardigheid op de wereld

Lod. Van Deyssel

 

Door woord en beeld de schoonheid van ons eigen land te toon spreiden, ziet daar het doel van dit werk.

Waarlijk dit is geen chauvinisme. Voor het vele dat elders te bewonderen valt, zijn wij allerminst blind, noch ook voor het nut en genoegen dat reizen in het buitenland afwerpt. Dit blijkt trouwens voldoende uit al hetgeen onze Bond doet ter bevordering van het internationaal toerisme.

Maar - veel te groot nog is het aantal van hen die geen natuurschoon zien waar gletschers en bergmeren ontbreken, die geen oog hebben voor het zoo geheel ander maar daarom nog niet minderwaardig schoon van 't eigen land.

Ongetwijfeld kwam hierin verbetering in de laatste kwart eeuw; de moderne middelen van vervoer - het rijwiel in de eerste plaats - hebben de kennis en daarmede de waardering van ons eigen land doen toenemen en hiertoe werkt onze Bond, die reeds in het eerste jaar van zijn bestaan een reiswijzer met kaart uitgaf, krachtdadig mee.

Kaarten en reiswijzers, van hoeveel belang ook overigens, kunnen, het spreekt haast van zelf, in dezen slechts hulpmiddelen zijn. reeds sedert tal van jaren koesterde het Bestuur daarom den wensch eenmaal een prachtwerk uit te geven, dat Nederlands zoo vaak miskende schoonheid in breede kringen openbaren zou.

Vele bezwaren, vooral van geldelijken aard, stonden jaren lang de verwezenlijking van ons lievelings-denkbeeld in den weg. Een aanzienlijk legaat, aan den A.N.W.B. vermaakt door wijlen den Heer J.W. Post, in leven ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gaf echter tot de uitvoering een krachtigen stoot, waarop gedurende een tweetal jaren door den Heer G.A. Pos, onzen 2en voorzitter en den Heer G.L. Hasseley Kirchner, een onzer oude trouwe Bondsleden, met groote moeite en zorg een prachtige verzameling fotografieën werd bijeengegaard.

De ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van den A.N.W.B. door tal van Bondsleden en door den Handel voor een huldeblijk bijeengebrachte gelden, stelden ons ten slotte in staat de uitgaaf op onbekrompen wijze te doen geschieden.

Bij de verschijning van het eerste deel past zeker dus een woord van erkentelijkheid aan allen, die, als blijk van waardering voor hetgeen door den Bond werd tot stand gebracht, hunne bijdragen hebben verleend en een woord van hulde en dank aan de leden der commissie die zich geheel belangeloos, zoo groote opoffering van tijd en moeite getroostten om haar doel te bereiken.

Moge de kennismaking met "Ons Eigen Land" talloos velen prikkelen tot een kruistocht op eigen bodem, genietend en waarderend het onnoembaar veel schoons en merkwaardigs dat ons schilderachtig vaderland bevat.

Een krachtige opbloeiing van het binnenlandsch toerisme ware de meest gewenschte belooning voor de noeste werkers die dit prachtwerk samenstelden en voor onze vereeniging die de uitgaaf op zich nam.

Zoo zij dit werk dan niet alleen een feestgaaf bij dit zilvren jubilé, een monument ter eere van onzen krachtigen Bond, maar tevens van ons eigen mooie vaderland.

Het Dagelijksch Bestuur van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland:

Edo Bergsma, 1e Voorzitter.

J.H. Slicher, 1e Secretaris.